Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą starać się o dotacje

fundusz straz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek służb ratowniczych z naszego regionu w ramach naboru wnios-ków i dofinansowania zadań w zakresie doposażenia i zapewnienia gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym (MDP) w ramach priorytetu NZ 2.1.

Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i gminy z terenu województwa. Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie do 11 czerwca lub do wyczerpania alokacji środków. Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 200 tys zł. Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu. W przypadku nadania wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań/ Zapobieganie poważnym awariom.

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32/60-32-341, 32/60-32-342, 32/60-32-343, 32/60 32-345, 32/60-32-386.