Jeszcze więcej czystego powietrza

PEC 1_rk6 grudnia w Urzędzie Miejskim w Gliwicach odbyło się uroczyste podpisanie umowy między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a gliwickim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej.

Dofinansowanie w formie pożyczki dotyczy zadania pod nazwą „Budowa III etapu Instalacji Odsiarczania Spalin i I etapu Instalacji Odazotowania Spalin dla kotłowni WR–25". Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW to 27 miliony złotych. Koszt całkowity zadania to blisko 52 miliony zł. Zakończenie planowanego przedsięwzięcia przewiduje się na 31 grudnia 2021 r.

W konferencji prasowej towarzyszącej temu wydarzeniu wzięli udział: z ramienia WFOŚiGW: Tomasz Bednarek – Prezes Zarządu, z Zarządu PEC Gliwice: Rudolf Widziszowski – Prezes, Barbara Przeworska – Wiceprezes, oraz p. o. Prezydenta Gliwic – pan Janusz Moszyński.

Zadanie dotyczy kotłowni funkcjonującej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. Projektowane instalacje osiągać będą graniczne wielkości emisyjne powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami dla emisji do powietrza. Dzięki tej inwestycji, do atmosfery trafi o 620 559,56 kg/rok mniej zanieczyszczeń gazowych.

wfo