Czas zielonej rewolucji

foto czolo ekoW ciągu dekady mamy stać się regionem ekologicznie przyjaznym i tworzyć nowe miejsca pracy w zielonej gospodarce. I jest to jeden z głównych priorytetów trwającej kadencji obecnego zarządu województwa. 2020 rok kończy się przyjęciem jednej z najistotniejszych uchwał – Strategii dla regionu rozpisanej do 2030 roku.

Początek roku przyniósł od razu duże wydarzenie – przez dwa dni, 27 i 28 stycznia, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach gościło uczestników międzynarodowej konferencji „W kierunku zielonej gospodarki”, poświęconej Funduszowi na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Było to przedsięwzięcie współorganizowane z inicjatywy marszałka Jakuba Chełstowskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach wydarzenia odbywały się tematyczne panele dyskusyjne – przedstawiciele regionów z różnych części Europy rozmawiali o gospodarce, transformacji regionów rewitalizacji infrastrukturalnej i społecznej oraz szansach związanych z nową perspektywą finansową UE. Gościem głównym konferencji była komisarz ds. spójności i reform Unii Europejskiej, Elisa Ferreira, która zaakcentowała w swoim wystąpieniu, że transformację można porównać do pewnego rodzaju rewolucji, niosącej w Europie nowy ład, przynoszącej nowe możliwości i szanse, zaś wspólnym celem ma być ochrona naszego zdrowia. Warunkiem jest wyeliminowanie dwutlenku węgla z atmosfery. Co istotne, Polska była pierwszym krajem, w którym komisarz ds. spójności i reform UE przedstawiła założenia Funduszu.

W październiku radni Sejmiku jednomyślnie przyjęli wieloletnią strategię dla województwa, którego podstawą jest program „Zielone Śląskie 2030”. Strategia koncentruje się na poprawie jakości życia w regionie oraz zielonej transformacji gospodarczej. Śląskie ma stać się nowoczesnym regionem europejskim o konkurencyjnej gospodarce, będącej efektem odpowiedzialnej transformacji, zapewniającym możliwości rozwoju swoim mieszkańcom i oferującym wysoką jakość życia w czystym środowisku. Strategia opiera się na czterech celach strategicznych: transformacji gospodarczej, tworzeniu przyjaznych warunków życia dla mieszkańców, wysokiej jakości środowiska i przestrzeni oraz sprawnym zarządzaniu procesami rozwojowymi.

Wyznaczono gminy tracące funkcje społeczno-gospodarcze, które będą ponosiły największe koszty wiązane z dostosowywaniem gospodarki oraz źródeł wytwarzania energii do celów klimatycznych. W Strategii wskazano na przedsięwzięcia: reindustrializacji, zagospodarowania terenów poprzemysłowych, podnoszenia innowacyjności gospodarki i atrakcyjności turystycznej regionu, poprawy kondycji zdrowotnej oraz wzrostu kompetencji i wykształcenia mieszkańców, poprawy jakości powietrza, zachowania terenów cennych przyrodniczo i spójności komunikacyjnej regionu.

Komisja Europejska ogłosiła niedawno, iż jest gotowa przyjąć bardziej ambitne cele w zakresie ustanowienia neutralności klimatycznej do 2050 r. jako długoterminowego celu klimatycznego w ramach porozumienia paryskiego oraz zwiększenia celu ograniczenia emisji do 55 procent do roku 2030. Porozumienie paryskie, podpisane przez 194 kraje i Unię Europejską, ma na celu ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do znacznie poniżej 2°C . Zgodnie z ostatnimi ustaleniami budżet Funduszu dla Polski ma wynieść 3,5 mld euro. Warunkiem dostępu do tych środków jest stworzenie Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji zgodnych z krajowymi planami na rzecz energii i klimatu.